// , - , , - , .

. , -, .

, , -, .

. . , , , , , , . - , .

, e- . -, .

, -, . .

LIN ABRAZIV I lengshem/krem/ I bute ne gjithe siperfaqen, gjate pastrimit nuk le shenja gervishtjeje dhe shume lehte i menjanon edhe papastertite dhe yndyrat me te theksuara te kuzhinave, tualeteve, sipe rfaqeve me qeramike dhe gjithkund ne shtepine tuaj.

LIN WC FRESH
Ne menyre efikase I largon papastertite dhe stalaktitin prej sa nitareve,pajisjeve te WC-ve,siperfaqeveqeramike, vaskave e banjes.

LIN CARPET
per pastrimin e tepiheve I menjanon papastertite njolla t dhe e largon pluhurin nga tepihet dhe siperfaqeve tjera te tekstilit dhe njeheresh i freskon ngjyrat.

MULTI LIN eshte pajisje universale per pastrim dhe dezin-fektim.Ka gjetur perdorim te gjere ne amviseri dhe ne objektet publike,ku perdoret per pastrim,heqje te yndyrnave dhe dezinfektim te gjerave dhe siperfaqeve te qelqit, emalit, dyshemeve PVC, siperfaqeve te qeramikes, terracave, betonit, mermerit dhe siperfaqeve te tjera punuese.

LIN DOMESTIC-gel i koncentruar per pastrim dhe dezinfektim.Mund te perdoret per me shume qellime ne amviseri ose objekta publike.Menjanon me efikasitet cdo lloj te papastertise, desin-fekton dhe I menjanon aromat e pakendshme.

LIN-CLEANING GLASS
per pastrimin e siperfaqeve te qelqit qe derdhet lehte, me efikasitet I menjanon te gjitha papastertite, shpejt avullohet dhe nuk le njolla. Siperfaqet e qelqit fitojne
shkelqim te larte dhe ere te kendshme.

LIN ABRASIVE /cream/ tender on all surfaces, leaves no scratch marks and easily removes even the toughest stains from your kitchen bathroom, ceramic surfaces, just about anywhere in your home.

LIN WC FRESH
effectively removes dirt and lime scale from toilet bowls, ceramic surfaces, bathtubs, and sinks. Apply the liquid on the surface to be cleaned, let it act a few minutes and then wash with water.

LIN CARPET is used to clean carpets, rugs and other textile surfaces, removes dirt, stains and dust from the carpet as well as refreshing them.

MULTI LIN is universal preparation for cleaning and disinfection. It is widely used in households and public buildings for cleaning, grease removing and disinfection of objects and surfaces ma - de of glass, enamel, PVC floors, ceramic surfaces, terrazzo, concrete, marble and other surfaces.

LIN DOMESTIC
is a concentrated gel for cleaning and desinfection with multi purpose use in households and public buildings. It can remove efficiantly even the most persistent dirt, it makes desinfection and removes unpleasent odours.

LIN CLEANING GLASS is easily applicable, effectively removes all dirt, quickly evaporates and does not leave any spots. The glass surfaces become shiny and have a pleasent scent