ГАЛЕНИУС ДОО Скопје е млада компанија формирана на почетокот на 2004 година, но со длабоки корени и богато искуство на луѓето кои ја основаа и кои работат во неа. Фирмата носи име на основоположникот на галенската козметика и фармација - ГАЛЕНУС од Пергамум од 131-200 г.од нашата ера.

Галениус ДОО има две носечки дејности, производната, каде произвoдството на козметичките производи се одвива по сопствена технологија и трговската дејност, односно промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински потрошен материjал. Структурата на вработените ја сочинуваат лица со богато работно искуство и млади перспективни кадри од доменот на фармацијата, медицината, технологијата, хемијата и економијата.

Од почетокот на 2006 година Галениус работи во сопствен деловен простор од околу 1.500 квадратни метри, во кој се сместени производството, магацините и канцеларискиот простор. Производите на Галениус се изработуваат од најквалитетни суровини од познатите европски и светски производители. Ова, надополнето со технолошки осмислениот, современо организиран и соодветно опремен производен простор, како и со богатото работно искуство на екипата која работи, се своевидна гаранција за високиот квалитет на производите.

Квалитетот е основната стратешка цел на Галениус. Квалитет во сите сегменти на работењето и потврден квалитет на производите како резултат на севкупниот квалитет и сето тоа на задоволство на нашите потрошувачи. Нашиот асортиман е наменет за целото семејство. Наше задоволство е присуството со нашите производи во домовите. Нашето задоволство е задоволството на нашите потрошувачи!

Galenius DOO Shkup eshte kompani e re e formuar ne fi llim te vitit 2004, por me rrenje te thella dhe pervoje te pasur te njerezve qe e kane formuar dhe qe punojne ne te.Firma e bart emrin e themeluesit te kozmetikes se galenit dhe te farmacise – GALENUS nga Pergamumi qe ka jetuar mes viteve 131-220 te eres sone.

Galenius DOO i ka dy veprimtari bartese: prodhimtarine, ku prodhimtaria e veprimtarive kozmetike zhvillohet me teknologji vetjake dhe veprimtaria tregtare, gjegjesisht qarkullimi me shumice i barnave, pajisjeve ndihmese sheruese dhe materialit harxhues medicinal.Strukturen e te punesuarve te ne e perbejne personat qe kane pervoje te madhe ne pune dhe personat e rinj e kuadrot me perspektive ne fushen e farmacise, medicines, teknologjise, kimise dhe ekonomise.

Qe nga fi llimi i vitit 2006 Galenius punon ne hapesiren e tij afariste me rreth 1.500 metra katrore, ne te cilen jane vendosur prodhimtaria, depot dhe zyrat. Prodhimet e Galeniusit perpunohen nga lenda me cilesore e prodhuesve evropiane dhe boterore. Kjo, e plotesuar me ide teknologjike, e organizuar ne menyre bashkekohore dhe e pajisur me hapesire adekuate prodhuese, si dhe me pervoje te pasur te punes se ekipit qe punon, jane nje garanci per cilesine e larte te prodhimeve.

Cilesia eshte qellimi themelor strategjik i Galeniusit. Cilesia ne te gjitha segmentet e punes dhe cilesia e deshmuar e prodhimeve si rezultat i cilesise se pergjithshme, gjithe kjo per kenaqesine e konsumatoreve tane. Asortimenti jone eshte i dedikuar per tere familjen. Neve na ben kenaqesi te vecante prania e prodhimeve tona ne shtepite tuaja. Kenaqesia jone eshte kenaqesia e konsumatoreve tane!

Galenuis DOO Skopje is a young company founded in early 2004. Galenius has deep roots and rich experience of people who founded it and work in it. The name of the fi rm symbolically speaks of its activity and is derived from the founder of the galenian cosmetic and pharmacy, Galenus of Pergamum, 131-200 BC.

Galenius DOO has two main activities: production activity, where cosmetic products are produced by own technology and commercial activity, i.e. wholesale of medicines, sanitary materials and remedying substances. The employee structure is made up of experienced professionals and young and aspiring employees of the domains of pharmacy, medicine, technology, chemistry and economy.

Galenuis has been operating in a separate own working space of approximately 1500 meters squared since the beginning of 2006; a space consisted of modern production space, storages and offi ces. Galenius products are made of ingredients of the highest quality from well known European and World producers. In addition to that, the technologically advanced, modern, well equipped production spaces, as well as highly professional and educated employees, are a guarantee to the product's high quality.

Quality is one of Galenius's main working objectives. We strive for excellence in every segment of our work and affi rmed superiority of our products as a result of cumulative eminence, all to the pleasure of our consumers. Our assortment was meant for every member of the family. It would be our greatest pleasure for our products to be present in your everyday lives.
Our consumer’s pleasure is our pleasure!